Rybocyklib przedłuża życie kobiet z rakiem piersi

Firma Novartis ogłosiła wyniki badania klinicznego MONALEESA-3, które wykazały, że rybocyklib zapewnia statystycznie istotne wydłużenie czasu przeżycia całkowitego (ang. overall survival – OS). Jest to drugie badanie kliniczne III fazy, w którym leczenie skojarzone z zastosowaniem rybocyklibu spełniło drugorzędowe kryteria oceny końcowej związane z czasem przeżycia. Dane zostały przedstawione na kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Onkologii Medycznej (European Society for Medical Oncology, ESMO) 2019.

Wyniki już dwóch badań III fazy rybocyklibu dowodzą, że ten lek wydłuża życie kobiet przed menopauzą oraz po menopauzie. To kolejne argumenty, które potwierdzają, że inhibitory CDK 4/6 to preferowana opcja terapeutyczna dla pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi
z obecnością receptorów hormonalnych
– powiedział Avi Matan, Dyrektor Generalny Novartis Oncology w Polsce.

Badanie MONALEESA-3

W badaniu MONALEESA-3 oceniano skuteczność i bezpieczeństwo stosowania rybocyklibu w skojarzeniu z fulwestrantem w leczeniu kobiet po menopauzie z zaawansowanym rakiem piersi HR+/HER2-.

Rybocyklib w skojarzeniu z fulwestrantem osiągnął drugorzędowy punkt końcowy związany z przeżyciem całkowitym, wykazując statystycznie znamienne wydłużenie okresu przeżycia wraz z 28% zmniejszeniem ryzyka zgonu (mediana OS nieosiągnięta vs. 40 miesięcy; HR=0.724; 95% CI:0.568-0.924; p=0.00455). Znaczne wydłużenie czasu przeżycia spełniło kryteria wczesnego przerwania badania. W 42 miesiącu szacunkowe wskaźniki dotyczące przeżycia wynosiły 58% dla terapii skojarzonej z rybocyklibem oraz 46% dla terapii wyłącznie fulwestrantem. Wyniki w podgrupach leczenia pierwszej i drugiej linii, w tym u pacjentek, u których nastąpiła wznowa w ciągu 12 miesięcy leczenia adiuwantowego, były spójne z całą populacją pacjentek w badaniu MONALEESA-3. W analizie tej osiągnięto medianę czasu przeżycia wolnego od progresji (ang. PFS – progression free survival) w pierwszej linii leczenia i wykazano, że rybocyklib w skojarzeniu z fulwestrantem posiada medianę PFS wynoszącą 33,6 miesięcy w porównaniu z 19,2 miesiącami w grupie stosującej placebo. Dodatkowo, potrzeba zastosowania chemioterapii została opóźniona u wszystkich pacjentek, które stosowały rybocyklib w skojarzeniu z fulwestrantem.

Wspaniałe wyniki uzyskane w badaniach MONALEESA-3 oraz MONALEESA-7 potwierdzają, że rybocyklib jest inhibitorem CDK 4/6, który niezmiennie gwarantuje dłuższy okres przeżycia – powiedziała dr Susanne Schaffert, Prezes Novartis Oncology. – W ciągu blisko 25 ostatnich lat, pięcioletnie wskaźniki przeżycia kobiet z przerzutowym HR+ rakiem piersi uległy poprawie o mniej niż 5%. Jesteśmy bardzo zaangażowani w prace na rzecz wydłużenia życia tych chorych, zmieniamy świat na taki, w którym zaawansowany rak piersi staje się chorobą poddającą się leczeniu.

MONALEESA-3 to największe badanie (obejmujące 726 kobiet) mające na celu ocenę inhibitora CDK4/6 w skojarzeniu z fulwestrantem, jako opcja terapeutyczna dla kobiet po menopauzie. Badanie obejmowało kobiety bez wcześniejszego leczenia hormonalnego, w tym także kobiety nowo zdiagnozowane (de novo), kobiety, u których nastąpiła wznowa w ciągu 12 miesięcy od leczenia adiuwantowego oraz takie, u których przy zastosowaniu leczenia hormonalnego nastąpiła progresja choroby do stadium zaawansowanego.

Najczęstsze zdarzenia niepożądane stopnia 3/4, obserwowane w niniejszej analizie u pacjentek, które otrzymywały rybocyklib w skojarzeniu z fulwestrantem w porównaniu do pacjentek, które otrzymywały tylko fulwestrant, obejmowały neutropenię (57.1% vs 0.8%), toksyczne zapalenie wątroby i dróg żółciowych (13.7% vs 5.8%), wydłużenie QTc (3.1% vs 1.2%), zaburzenia ze strony układu oddechowego (2.3% vs 3.3%) oraz choroby śródmiąższowe płuc (0.2% vs 0%).

Dane przedkliniczne wykazują, że rybocyklib na tle innych inhibitorów CDK4/6 wyróżnia się tym, że bardziej selektywnie celuje w kinazę CDK4 i hamuje ją – powiedział dr Jeff Engelman, Dyrektor Globalny ds. badań naukowych nad rakiem, Instytut Novartis dla Badań Naukowych w Biomedycynie. – CDK4 to główny czynnik stymulujący progresję raka piersi, wykazano, że hamowanie jego działania blokuje wzrost nowotworowych komórek raka piersi.

Aktualnie zaawansowany rak piersi pozostaje chorobą nieuleczalną. Rak piersi stanowi główną przyczynę zgonów wśród kobiet chorych na raka w Europie, odbierając życie ponad 150 000 kobiet w 2018 r.3

Informacje ogólne o leku rybocyklib

Rybocyklib jest inhibitorem CDK4/6 i posiada największą liczbę dowodów w postaci badań klinicznych pierwszego rzutu potwierdzających stałą i ciągłą skuteczność w porównaniu z samym leczeniem hormonalnym. Jest inhibitorem CDK4/6, który uzyskał statystycznie istotnego wydłużenia czasu przeżycia całkowitego (OS) w dwóch badaniach III fazy z udziałem dwóch różnych populacji pacjentek.

Wyniki całkowitego przeżycia uzyskane w badaniu MONALEESA-7 przedstawiono na kongresie ASCO 2019, udowadniając, że rybocyklib w skojarzeniu z terapią hormonalną u kobiet przed menopauzą z zaawansowanym stadium raka piersi HR+/HER2- znamiennie statystycznie wydłuża ich życie. Obecnie trwa obserwacja czasu przeżycia w badaniu III fazy MONALEESA-2.

Rybocyklib został zatwierdzony przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków w marcu 2017 r., a przez Komisję Europejską w sierpniu 2017 r. jako leczenie hormonalne w pierwszej linii u kobiet po menopauzie z HR+/HER2- miejscowo zaawansowanym lub rozsianym rakiem piersi w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy, na podstawie wyników badania rejestracyjnego MONALEESA-2. W lipcu 2018 r. rybocyklib został zatwierdzony przez FDA w Stanach Zjednoczonych w leczeniu kobiet w wieku przed-, około- i pomenopauzalnym oraz wskazany do stosowania w skojarzeniu z fulwestrantem zarówno w leczeniu pierwszej, jak i drugiej linii u kobiet po menopauzie. Rybocyklib jest także wskazany do stosowania w skojarzeniu z fulwestrantem w leczeniu pierwszej lub drugiej linii kobiet przez FDA od lipca 2018 r. i EMA od grudnia 2018 r.

Tym samym rybocyklib jest aktualnie zatwierdzony w Unii Europejskiej w leczeniu kobiet chorych na miejscowo zaawansowanego lub uogólnionego raka piersi z obecnością receptorów hormonalnych (ang. hormone receptor positive, HR), bez nadekspresji receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 (ang. human epidermal growth factor receptor 2, HER2) w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy lub fulwestrantem jako leczenie hormonalne pierwszego rzutu, lub u kobiet, które wcześniej otrzymały leczenie hormonalne. U kobiet w okresie przed- lub okołomenopauzalnym leczenie hormonalne należy stosować w skojarzeniu z agonistami gonadoliberyny (LHRH). Od 1 września rybocyklib jest dostępny w Polsce w ramach programu lekowego w pierwszej linii leczenia dla pacjentek po menopauzie w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy.

Rybocyklib został zarejestrowany do stosowania w ponad 75 krajach na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych i krajach członkowskich Unii Europejskiej.