Przełom w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca w Polsce

Spółka Bristol Myers Squibb uzyskała pozwolenie Komisji Europejskiej na dopuszczenie do obrotu niwolumabu i ipilimumabu w skojarzeniu z dwoma cyklami chemioterapii w leczeniu pierwszej linii przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca.

Komisja Europejska (KE) zarejestrowała stosowanie niwolumabu i ipilimumabu w skojarzeniu z dwoma cyklami chemioterapii opartej na pochodnych platyny w leczeniu pierwszej linii przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) u dorosłych pacjentów, których nowotwór nie wykazuje mutacji w obrębie genu EGFR ani translokacji w genie ALK. Skojarzenie niwolumabu i ipilimumabu z dwoma cyklami chemioterapii stanowi pierwszą taką opcję leczenia udostępnioną w Unii Europejskiej pacjentom z rakiem płuca.

 KE podjęła decyzję w oparciu o wyniki badania 3 fazy CheckMate -9LA, w którym zostały spełnione kryteria pierwszorzędowego punku końcowego w zakresie przeżycia całkowitego (OS), jak również drugorzędowych punktów końcowych – czasu przeżycia bez progresji choroby (PFS) i odsetka ogólnych odpowiedzi (ORR) przy porównaniu leczenia skojarzonego niwolumabem i ipilimumabem podawanego równocześnie z dwoma cyklami chemioterapii do samej chemioterapii. W badaniu stwierdzono też poprawę w zakresie czasu trwania odpowiedzi (DoR). Profil bezpieczeństwa niwolumabu i ipilimumabu w skojarzeniu z dwoma cyklami chemioterapii odpowiadał znanym profilom bezpieczeństwa immunoterapii i chemioterapii stosowanych w leczeniu pierwszej linii NDRP.  

– Przy chorobie tak złożonej, jak przerzutowy niedrobnokomórkowy rak płuca, dostęp do różnych opcji terapii ma kluczowe znaczenie dla chorych, których potrzeby i problemy bywają bardzo różne – powiedział dr Martin Reck, badacz w badaniu CheckMate -9LA pracujący w Klinice Płuc Grosshansdorf w Niemieckim Centrum Badań nad Płucami. – W badaniu CheckMate -9LA, skojarzenie niwolumabu i ipilimumabu z dwoma cyklami chemioterapii przyniosło znaczące klinicznie korzyści w zakresie przeżycia całkowitego, które wystąpiły w równym stopniu u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, niezależnie od stopnia ekspresji PD-L1 i typu histologicznego nowotworu. Dzięki rejestracji lekarze w UE będą mogli zaoferować pacjentom nową opcję leczenia, dającą nadzieję na szybkie opanowanie postępów choroby i wydłużenie przeżycia.

– Rejestracja przez Komisję Europejską niwolumabu i ipilimumabu w skojarzeniu z dwoma cyklami chemoterapii to ważne wydarzenie dla pacjentów z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, dla których rokowanie jest niekorzystne pomimo poczynionych ostatnio postępów – stwierdził dr Abderrahim Oukessou, wiceprezes kierujący pracami badawczo-rozwojowymi w dziedzinie nowotworów klatki piersiowej w Bristol Myers Squibb. – Podstawą tego nowoczesnego schematu leczenia jest jedyna obecnie zarejestrowana immunoterapia dwulekowa. Skojarzenie niwolumabu i ipilimumabu okazało się być skuteczne w zakresie wydłużenia przeżycia w różnych typach nowotworów złośliwych, w tym w czerniaku i raku nerkowokomórkowym. Cieszymy się, że we współpracy z szeroką grupą europejskich interesariuszy będziemy mogli zapewnić dostęp do tej jedynej w swoim rodzaju terapii łączącej dwa potencjalnie uzupełniające się immunoterapeutyki z chemioterapią kwalifikującym się pacjentom z rakiem płuca.

To już trzecie zarejestrowane wskazanie schematu leczenia skojarzonego opartego na niwolumabie i ipilimumabie w UE, po wcześniejszych rejestracjach w  leczeniu czerniaka i zaawansowanego raka nerkowokomórkowego. Oprócz UE, leczenie skojarzone niwolumabem i ipilimumabem oraz dwoma cyklami chemioterapii w pierwszej linii NDRP zarejestrowano w 11 krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych,

 – Dostęp do nowoczesnych leków jest kluczem do poprawy efektów leczenia osób z nowotworami płuc – powiedziała Anne-Marie Baird, prezeska Lung Cancer Europe (LuCE). – Cieszymy się z rejestracji nowych opcji leczenia, które mogą pomóc większej liczbie pacjentów z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca.

Bristol Myers Squibb pragnie podziękować pacjentom i badaczom, którzy uczestniczyli w badaniu klinicznym CheckMate -9LA.

Wyniki oceny skuteczności i bezpieczeństwa w badaniu CheckMate -9LA

Przeprowadzona w badaniu CheckMate -9LA analiza okresowa przy minimalnym czasie obserwacji wynoszącym 8,1 miesiąca dla OS wykazała:

  • Zastosowanie niwolumabu i ipilimumabu w skojarzeniu z dwoma cyklami chemioterapii obniżało ryzyko zgonu o 31% w porównaniu z samą chemioterapią [współczynnik hazardu (HR): 0,69, 96,71% przedział ufności (CI): 0,55 do 0,87; p=0,0006].
  • Mediana PFS przy leczeniu skojarzonym wyniosła 6,8 miesiąca wobec 5,0 miesiąca przy samej chemioterapii (HR: 0,70; 97,48% CI: 0,57 do 0,86; p=0,0001).
  • ORR był istotnie wyższy przy zastosowaniu niwolumabu i ipilimumabu w skojarzeniu z dwoma cyklami chemioterapii niż przy samej chemioterapii: 38% wobec 25% (p=0,0003).

Kolejna analiza, wykonana przy minimalnym czasie obserwacji wynoszącym 12,7 miesiąca, wykazała utrzymującą się poprawę w OS w porównaniu z samą chemioterapią (HR: 0,66; 95% CI: 0,55 do 0,80).

 Większość wybranych działań niepożądanych odnotowanych u pacjentów leczonych niwolumabem i ipilimumabem oraz dwoma cyklami chemioterapii miało łagodne lub umiarkowane nasilenie. Działania niepożądane związane z leczeniem stopnia 3 lub 4 wystąpiły u 47% pacjentów. Najczęściej występujące działania niepożądane obejmowały zmęczenie (36%), nudności (26%), wysypkę (25%), biegunkę (20%), świąd (18%), zmniejszenie apetytu (16%), niedoczynność tarczycy (15%) i wymioty (13%).

Informacje o badaniu CheckMate -9LA

CheckMate -9LA jest otwartym, wieloośrodkowym, randomizowanym badaniem 3. fazy, prowadzonym w celu oceny stosowania niwolumabu (360 mg co 3 tygodnie) oraz ipilimumabu (1 mg/kg mc. co 6 tygodni) w skojarzeniu z zależną od typu histologicznego chemioterapią (dwa cykle), w porównaniu z samą chemioterapią (do czterech cykli, po których u kwalifikujących się pacjentów stosowane jest opcjonalne leczenie podtrzymujące pemetreksedem) w leczeniu pierwszej linii pacjentów z rozsianym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, niezależnie od ekspresji PD-L1 i typu histologicznego guza. Pacjenci w grupie eksperymentalnej (n=361) byli poddawani dwuskładnikowej immunoterapii przez okres do dwóch lat lub do stwierdzenia progresji choroby nowotworowej lub silnych efektów toksycznych. Pacjenci w grupie kontrolnej (n=358) otrzymywali do czterech cykli chemioterapii i opcjonalne leczenie podtrzymujące pemetreksedem (jeśli spełniali odpowiednie kryteria) do stwierdzenia progresji choroby nowotworowej lub nadmiernych efektów toksycznych.

Pierwszorzędowym punktem końcowym badania było przeżycie całkowite (OS) w populacji wyodrębnionej zgodnie z zaplanowanym leczeniem (ITT). Drugorzędowe, oceniane hierarchicznie punkty końcowe obejmowały czas przeżycia bez progresji choroby (PFS) i odsetek ogólnych odpowiedzi (ORR), oceniany z zaślepieniem przez niezależny zespół. W analizach eksploracyjnych oceniano zmienne dotyczące skuteczności na podstawie oznaczeń biomarkerów.

Rak płuca

Rak płuca jest jedną z głównych przyczyn zgonów na całym świecie. Dwa główne typy nowotworów płuca to rak niedrobnokomórkowy i rak drobnokomórkowy. Niedrobnokomórkowy rak płuca (NDRP) stanowi jeden z najczęściej występujących typów raka płuca i jest rozpoznawany w około 84% przypadków. Wskaźniki przeżyć zależą od typu i stadium zaawansowania nowotworu w momencie diagnozy. W przypadku pacjentów, u których rozpoznano przerzutowy NDRP, wskaźnik przeżyć pięcioletnich wynosi około 6%.