Potrzeby i oczekiwania seniorów

W Sejmie RP odbyła się konferencja Najpilniejsze potrzeby i oczekiwania Seniorów w Polsce współorganizowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Sejmową Komisję Polityki Senioralnej oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe” w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. W konferencji uczestniczyła Pani Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Starzenie się społeczeństwa polskiego nie jest zjawiskiem negatywnym, jednakże wymagającym dostosowania prowadzonej polityki publicznej, na wszystkich szczeblach regionalnych do zmieniających się potrzeb i oczekiwań społeczeństwa. Odpowiedzią na ten proces jest aktywna polityka społeczna wobec osób starszych prowadzona przez całą Radę Ministrów. Potrzeby osób starszych muszą być stale monitorowane tak aby obowiązujący system wsparcia pozwalał na ich zaspokojenie oraz dostosowanie się zachodzących zmian” – mówiła Pani Minister Elżbieta Bojanowska.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Rządu, Parlamentu i ok. 300 reprezentantów środowisk senioralnych. Do głównych tematów podejmowanych w ramach prowadzonych dyskusji należały: potrzeby i oczekiwania polskich seniorów w zakresie opieki zdrowotnej, zapotrzebowanie na geriatrię, miejsce geriatrii w systemie opieki zdrowotnej, otępienie jako wyzwanie dla opieki zdrowotnej i opieki społecznej, zarządzanie przez cele i zarządzanie przez projekty jako metody rozwoju ośrodków gerontologicznych oraz polityka samorządowa wobec osób starszych.