Nowe możliwości leczenia potrójnie ujemnego raka piersi

Firma Roche poinformowała, że Komisja Europejska zatwierdziła produkt atezolizumab w połączeniu z chemioterapią (nab-paklitakselem) w celu leczenia nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego, potrójnie ujemnego raka piersi (TNBC) u osób dorosłych, u których guz wykazuje ekspresję PD-L1 i które wcześniej nie otrzymywały chemioterapii w ramach leczenia choroby przerzutowej.

Do oceny ekspresji wykorzystywany jest test VENTANA PD-L1 (SP142) firmy Roche, dostępny na terenie Unii Europejskiej.

Przez ostatnie 30 lat z zaangażowaniem prowadziliśmy prace, których celem była zmiana życia osób dotkniętych rakiem piersi. Po wielu latach starań mamy dziś przyjemność ogłosić, że w Europie dostępna jest pierwsza terapia dla chorych na przerzutowego potrójnie ujemnego raka piersi z obecnością ekspresji PD-L1. Zatwierdzenie na szczeblu europejskim terapii z wykorzystaniem leku atezolizumab to znaczący krok naprzód w leczeniu tego agresywnego nowotworu, ponieważ w tym obszarze mamy do czynienia z istotną, niezaspokojoną potrzebą medyczną – mówi dr Sandra Horning dyrektor ds. medycznych i kierownik globalnego działu rozwoju produktów w firmie Roche

To zatwierdzenie opiera się na wynikach badania fazy III IMpassion130. Wyniki dotyczące czasu przeżycia wolnego od progresji (PFS) dowiodły statystycznie istotnych korzyści atezolizumabu w skojarzeniu z nab-paklitakselem.

Obecnie prowadzonych jest siedem badań fazy III poświęconych atezolizumabowi w leczeniu potrójnie ujemnego raka piersi, w tym dotyczących wczesnych i zaawansowanych stadiów choroby.

Potrójnie ujemny rak piersi

Rak piersi to najczęstszy nowotwór u kobiet, który jest co roku rozpoznawany u ponad 2 milionów kobiet na całym świecie1. TNBC odpowiada za około 15% wszystkich nowotworów piersi i wśród kobiet poniżej 50. roku życia występuje częściej niż inne postaci raka piersi2-4. Jest definiowany poprzez brak ekspresji  receptorów dla estrogenu, progesteronu i brak ekspresji i/lub amplifikacji HER2, które to receptory mogłyby stanowić cel terapii. U pacjentek z przerzutowym TNBC  występuje na ogół szybka progresja i krótszy OS w porównaniu z innymi podtypami raka sutka.