Kongres Gospodarki Senioralnej

9 czerwca 2017 r. odbędzie się trzecia edycja Kongresu pt. „Gospodarka na progu srebrnej rewolucji”.

 

Ważną kwestią Kongresu będzie opracowanie „Strategii rozwoju srebrnej gospodarki”, uwzględniającej potencjał małych i średnich przedsiębiorstw w niwelowaniu różnic, w poziomie dostępu do dóbr i usług dla seniorów, bez względu na miejsce zamieszkania. Będzie to możliwe dzięki współpracy między uczestnikami rynku – przedstawicielami biznesu oraz przedstawicielami władz centralnych i samorządowych, instytucji naukowych, ośrodków badań społecznych oraz wspierających te inicjatywy organizacji senioralnych na poziomie krajowym i regionalnym.

Uczestnicy:

Planujemy, że w III Kongresie Gospodarki Senioralnej weźmie udział 300 osób: przedstawicieli środowisk senioralnych, MŚP, fundusze inwestycyjne, banki, ubezpieczyciele, deweloperzy, operatorzy domów seniora, politycy, przedstawiciele samorządów, publicznej i prywatnej służby zdrowia, świata nauki, pracownicy opieki społecznej.

Agenda:

Agenda III Kongresu Gospodarki Senioralnej stanowi rozwiniecie zagadnień poruszanych w  trakcie poprzednich edycji Kongresu oraz dotyczy obszarów ujętych w Deklaracji Programowej Rozwoju Gospodarki Senioralnej w Polsce, która stanowi wspólny głos środowisk senioralnych, biznesowych, naukowych oraz samorządowych. W trakcie Kongresu, w efekcie przeprowadzonych debat, zostaną wypracowane Rekomendacje Kongresu Gospodarki Senioralnej, zawarte w „Strategii rozwoju srebrnej gospodarki”, które będą stanowiły wytyczne do wypracowania rozwiązań prawnych i organizacyjnych kluczowych kwestii dla rozwoju gospodarki senioralnej w Polsce, zgłoszonych przez zainteresowane środowiska.

Debaty prowadzone w trakcie III Kongresu będą skupione wokół następujących zagadnień:

  • znaczenie srebrnej gospodarki,
  • finanse,
  • ubezpieczenia,
  • budownictwo,
  • produkty i usługi dla seniorów,
  • rynek pracy 50+,
  • rynek konsumencki 65+,
  • nowe technologie w opiece medycznej i opiece nad osobami niesamodzielnymi,
  • ochrona zdrowia.

Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną zamieszczone na stronie www.kigs.org.pl.

Uczestnictwo w Kongresie jest nieodpłatne.

Liczba miejsc ograniczona do 300 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja na stronie www.kigs.org.pl.