„PoMOC a nie przeMOC”

„PoMOC a nie przeMOC” to działanie policji skierowane na przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych.

Działania na rzecz seniorów prowadzone wspólnie przez policję, pracowników pomocy społecznej i ochrony zdrowia, mają zwiększyć świadomość na temat zjawiska przemocy w rodzinie zarówno wśród jej ofiar, jak również osób, które mają kontakt z takimi osobami lub są jej świadkami. Policja prowadzi działania w terenie wsparte kampanią kierowaną bezpośrednio do seniorów. Informacje te przekazywane są przy różnych okazjach.

Policjanci w ramach projektu „poMOC, a nie przeMOC!” nawiązali współpracę między innymi z: Podlaskim Urzędem Wojewódzki, Okręgową Izbą Lekarską, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku, a także z innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się przemocą w rodzinie. Ważnym elementem tej akcji jest także zwiększenie aktywności pracowników ochrony zdrowia w zakresie rozpoznawania objawów przemocy i wszczynania procedury „Niebieskiej Karty”. W tym zakresie dzielnicowi przeprowadzając rozpoznanie środowiskowe zacieśniają współpracę z pracownikami ochrony zdrowia i wspólnie odwiedzają osoby schorowane. Należy podkreślić, że informacje od pielęgniarek środowiskowych i lekarzy rodzinnych oraz pracowników pomocy społecznej, mogą skutecznie zapobiegać tej kategorii patologii. Poprzez zwiększenie czujności i wrażliwości społeczeństwa oraz przedstawicieli podmiotów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podjęte działania zmierzają do obniżenia skali zjawiska przemocy w rodzinie wobec seniorów.