Dr Joanna Gotlib w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu została wybrana członkiem Rady na kadencję 2018-2021 w trakcie spotkania Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, które odbyło się w dniach 12-13 października w Toruniu.

Dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib od 2016 roku pełni funkcję Prodziekana ds. Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu, a od 2013 roku kieruje Zakładem Dydaktyki i Efektów Kształcenia. Jest również kierownikiem projektu „Kompetencje Praca Sukces”, którego celem jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów. Prodziekan Joanna Gotlib prowadzi również projekt „Wdrożenie e-usług do obsługi procesów związanych z edukacją i egzaminowaniem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”. Bierze także udział, jako Management Committee Member, w europejskim projekcie noszącym nazwę “Rationing – Missed Nursing care: An international and multidimensional problem”.

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego współdziała z ministrem ds. nauki i szkolnictwa wyższego oraz innymi organami w ustalaniu polityki państwa w zakresie szkolnictwa wyższego, polityki naukowej i innowacyjnej państwa, między innymi: wyraża z własnej inicjatywy opinie we wszystkich sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki, kultury i oświaty; – sporządza opinie w sprawach przedstawionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, ministra właściwego do spraw nauki oraz inne organy władzy i administracji publicznej lub z inicjatywy własnej.