OPUS 13 dla naukowca GUMed

Dr Elżbieta Senkus-Konefka z Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii GUMed otrzymała grant w ramach konkursu “OPUS 13” organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Celem nagrodzonego projektu jest opisanie cech kliniczno-patologicznych raków piersi wykazujących ekspresję tylko jednego typu receptora hormonalnego (albo receptora estrogenowego, albo progesteronowego) w powiązaniu z ich cechami molekularnymi, włączając w to profil ekspresji mikroRNA oraz ekspresję wariantów receptorów hormonalnych na poziomie mRNA. Realizacja projektu pozwoli lepiej zrozumieć patogenezę i przebieg kliniczny raka piersi. Może to przełożyć się na lepsze wyniki leczenia w tej grupie chorych. Wysokość grantu to 661 860 złotych. Projekt będzie realizowany przez najbliższe 3 lata w Katedrze i Klinice Onkologii i Radioterapii oraz Katedrze i Zakładzie Patomorfologii.

źródło: GUMed