Dr hab. Joanna Gotlib na czele Rady ds. Współpracy i Rozwoju Kadr

W Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego, na wniosek Dyrektora Instytutu dr Grzegorza Juszczyka, powołano Radę do spraw Współpracy i Rozwoju Kadr. Stanowisko Przewodniczącej Rady objęła dr hab. Joanna Gotlib – Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu Uczelni.

Współprzewodniczącymi zostały: Pani Profesor Katarzyna Czabanowska – Prezydent ASPHER –The Association of Schools of Public Health in the European Region oraz Pani Profesor Elżbieta Grochowska-Niedworok  – Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Celem działania Rady ma być przede wszystkim wymian informacji pomiędzy kluczowymi instytucjami sektora ochrony zdrowia a przedstawicielami uczelni kształcących kadry w zdrowiu publicznym. Ponadto Rada ma planować wspólne działania naukowe i organizacyjne w obszarze zdrowia publicznego, budować partnerstwo w obszarze kreowania i wdrażania rozwiązań kluczowych dla realizacji zadań zdrowia publicznego, przygotowywać propozycje zmian systemowych w obszarze zdrowia publicznego, konsultować wspólne stanowiska wobec przedstawionych Radzie propozycji zmian systemowych oraz ujednolicać standardy kwalifikacji zawodowych i naukowych absolwentów kierunków kształcenia w zdrowia publicznym.